Leken - en riktig lektion?

Inför den kommande skolstarten har jag satt mig in i både det nya kapitlet i läroplanen för förskoleklassen och det nya kapitlet för fritidshemmet. Till min glädje har båda kapitlen i det centrala innehållet lyft fram lekens betydelse. Skrivelserna har liknande formulering med undantag för några enstaka ord som skiljer sig. Leken får genom de nya skrivelserna en viktigare position under skoldagen och  också mer erkännande som undervisningsmetod. För leken innehåller så oerhört mycket fler möjligheter till lärande som oftast inte får något erkännande i undervisningen. Utifrån de nya skrivelserna hoppas jag det blir fler diskussioner om hur vi kan ompröva vår syn på var barnen lär bäst. Även om vi ger plats till leks det framför allt i mellanrummen mellan aktiviteterna. Redan i förskolan  prioriteras i många verksamheter och arbetslag aktiviteter högre än det egna utforskandet och den egna leken. Kanske är det inte så konstigt att barnen sedan har svårt att behärska lekregler när de når skolåldern. Eller sitta stilla i samlingen och under lektioner. Lekkompetens är något som behöver få mer utrymme både i förskolan och i skolan. Vi behöver en röd tråd där leken får mer uppmärksamhet och erkännande. Jag har ofta upplevelsen av att arbetet med en aktivitet ses som finare än barns egen lek.

Reviderade läroplanen lyfter fram leken.

I förskoleklassen ses som jag tolkat det när jag följt diskussioner på sociala medier och med kollegor i mina olika nätverk, läseboken eller skrivboken som mer erkänd undervisning. Barnens egna processer där de lär via leken och samtidigt omsätter lärdomarna i praktiskt handling kommer ofta i andra hand. Men är det verkligen en arbetsbok som gör en lektion till en "riktig" lektion, eller arbetspassen. Måste alla jobba med veckans bokstav i en månad i förskoleklassen eller gemensamma klipp och klistra övningar. Eller finns det andra sätt att nå färdigheter med hjälp av eget utforskande och lek. Vad är det som gör en lektion mer eller mindre riktig i omgivningens ögon. Är det att det finns arbetsmaterialet eller utformanden av lektionen som gör det till en lektion. För mig som lärare är det snarare undervisningen form och innehåll som gör det till en lektion.

Vad är en riktig lektion?

Jag mötte nyligen någon som sa ungefär så här - Vi har "riktiga" lektioner med riktiga arbetsböcker och arbetspass. Jag tror många tänker precis så arbetsboken sätter kvittot på att det blir en riktig lektion eller en aktivitet. Jag tycker det är intressant att fråga sig varför vi tänker så och hur vi kan tänka om och få ett större barnperspektiv på lektionsplaneringen. Handlar det om att vi tycker att arbetsböcker är fina och bättre ur pedagogisk aspekt. Handlar det om att vi tror att vi som lärare får mer anseende  av ledning och kollegor om vi använder ett visst material. Eller handlar det om att det helt enkelt är bekvämt att stoppa en arbetsbok i handen på eleverna. Oavsett är det viktigt att ställa sig frågan varför vi väljer att utforma undervisningen på det sättet vi gör. Vi bör också fråga oss hur eleverna kan få mer inflytande över lektionsplanering och innehåll i undervisningen utifrån ett barnperspektiv.

Lgr11 reviderad 2016

Förskoleklassen
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisning ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, Utveckla kreativitet samt sin egen förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Fritidshemmet
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisning ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

De nya avsnitten väcker en del intressanta frågor och jag hoppas att pedagoger och lärare tar sig tiden att sätta sig in i texterna ordentligt. Jag är också nyfiken på vad det kommer innebära för er i den praktiska undervisningen. Kommer ni ändra på er undervisning och ge mer plats för lärande lek. Jag hoppas det och ser fram emot att läsa om spännande exempel från verksamheten.


..