Fiskfångsten - språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutveckling

Efter att ha varit på en intressant studiedag som handlande om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i klassrummet känns det intressant att jämföra språkutvecklingen i skolan med förskolans sätt att arbeta med språkutveckling. Katarina Lycken Rüter  berättade om arbetet med Ankomsten, ett språkprojekt som ledde till att hon och hennes kollega blev nominerad till Guldäpplet. I föreläsningen berättade hon om betydelsen av att arbeta med bilderböcker, bilderböcker kan vara nyckeln till att få igång det muntliga språket, när de utmanas att berätta om bilderna. Mina tankar gick till alla föreläsningar jag varit på under de år jag arbetat i förskolan som handlat om språkutveckling.  Det är spännande att se likheter och skillnader. Jag funderar över om det finns en röd tråd i arbetssättet med språkutveckling som sträcker sig från förskola till skola. Hur lägger förskolan grunden till språkutveckling och hur kan vi knyta samman språktråden från förskoleålder till gymnasieålder?

På eftermiddagen lyssnade jag på en föreläsning som handlade om språkutveckling för barn i yngre åldrar. Anna Lena Holm föreläste om sitt arbete med nyanlända elever. Hon berättade och visade exempel på hur hon och hennes kollega arbetat för att hjälpa barnen sätta faktatexterna i ett sammanhang. När föreläsaren nämnde att barnen påverkades av förförståelsen och att det förenklades av att de hade bilder som stöd för skrivande och berättande, drog jag återigen paralleller till förskolan. Flera av föreläsarna under dagen benämnde att det krävs träning för att ställa språkutvecklande frågor runt en text. Jag började tänka på ett tillfälle när vi pratade om samlingen och samtalsutrymme under samlingen med de äldre förskolebarnen.Vi arbetade under en  vårtermin extra mycket med att ställa språkutvecklande frågor runt bilderböcker och samtalade om bilder som fanns i böckerna. Barnen associerade till sin omgivning och började samtala om olika händelser och sammanhang. Under en samling berättade de  att de tyckte det var svårt att ställa frågor om saker och händelser de funderade över. Det svåra var inte att svara på frågor utan att ställa frågorna. De ville gärna ställa frågor men visste inte riktigt hur de skulle ställa dem.


Fiskefångsten

Vi tog en för barnen välkänd övning där de brukade fiska upp fiskar, med olika sånger på baksidan och utökade valet till olika frågor. En del fiskar hade en sångtitel på baksidan andra hade frågor på baksidan. En del var instruktioner där barnen skulle hämta saker i en viss färg. Andra val handlade om att svara på berättande frågor, eller beskrivande frågor. Några av barnen målade våra fiskar och andra barn valde innehållet på frågorna.

Att få ställa frågor

Förskolan är van att arbeta reflekterande och utforskande. Vi är vana att ställa frågor om olika aktiviteter, att kolla om barn kan alla svåra ord när vi läser böcker. Vi är duktiga på att ge utrymme att prata om bilderna, men frågan är om barnen får samtalsutrymme? Om vi läser böcker eller lyssnar på barnen när de diskuterar vardagssamtal, hjälper vi dem att knyta texten till den omgivning de befinner sig?. Hur arbetar förskolan med att utveckla barnens egen referensram och knyta samman den med läslust. När barn inte vill läsa, tar vi reda på vad det beror på? När barn är tysta frågar vi efter deras tankar? Ett språkutvecklande arbete handlar om att knyta trådar mellan det sammanhang barn befinner sig i och utmana deras tankar och språk så att de kan utveckla sitt språk ytterligare lite till. Att kunna använda sitt språk i ett skolsammanhang kräver att vi än mer ser barnens lust och vilja och ger dem mandatet att bli lyssnade på. Det kräver att vi tar reda på vad de kan och vet om olika ämnen. Att vi aktiverar det de redan kan och hjälper dem sätta ord på de erfarenheter de redan har.

Är det så att både förskola och skola är bra på att hjälpa barnen/eleverna med beskrivande ord. Med berättande texter och och fakta texter, men mindre bra på att tidigt lära barnen associera den lästa texten till det sammanhang de själva befinner sig i? Hur tar vi vara på barnens eget tänkande och utmanar det till läsförståelse?

--|--

Läs mer om Anna Lena Holm via DuoAB, Anna och Biljana