Är du skolmogen lille vän?

Vad är rättvist i dagens skolsystem?


Bilden talar sitt tydliga språk. Skolan blir tuffare och tuffare för många elever. Kraven ökar i skolan och debatten om betygen ångar vidare. Ivriga förespråkare för betyg gör sina rösten hörda och tror att betyg ska skapa mer kompetenta och lydiga elever. På Twitter diskuteras för eller emot läxor. Alla har åsikter men vilka lyssnar på barnen? Frågar pedagogerna efter vad barnen tycker är roligt att göra eller vad styr vår planering av aktiviteter med barnen?


På lika villkor vad innebär det för dig som pedagog och som samhällsmedborgare?

Därför tycker jag  det är dags att vi funderar över vad  lika villkor betyder? Tidigt fostrar vi barn till självständiga individer. Vi uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och känslor i förskolan, vi skriver in barns rätt att uttrycka sina tankar och åsikter i styrdokumenten. Vad händer när de börjar skolan?
Jo, där ska de lära sig katederundervisning. De ska lära sig att uttrycka sin metakognitiva förmåga. Omkastningen mellan förskolans syn på barn och förmedlingsundervisning innebär också att sitta still, arbeta självständigt på lektionerna och svara på lärarnas frågor. Ibland tycker jag det är märkligt att vi inte funderar mer på vad som händer då barn blir så kallade skolmogna. Istället blir det debatt och dagens barn anses ha svårt att lyssna på lärarnas undervisning.

Barn av idag har lärt sig ta plats och synas. Det kräver att lärare kan bemöta dem genom att se dem. Att skol- och förskolesystem kan mötas och bilda helhet.

Det är dags att vi också tittar på hur undervisningen kan förbättras och vi börjar fundera på hur vi kan förstå barns beteende, istället för att tänka att en elev har ett problembeteende. Allt hänger samman. Alla barn förtjänar att ha en meningsfull förskolevistelse och skolgång. Förståelse blir ledord. kompetensutbildning i konflikthantering räcker inte för att lösa stökiga skolsituationer. Inte heller fler betyg. Det är dags för oss lärare och pedagoger att fundera på hur undervisning och fritidsaktiviteter i skolan kan utgå från barnens vardag intressen på allvar?