Från Fröbel till Reggio Emilia

För ett par månader sedan fick jag en fråga som fått mig att fundera länge. Frågan handlade om vad jag anser är förskolepedagogik? Jag bollade tillbaka frågan till den som ställde den och fick svaret att förskolepedagogik  handlar om att arbeta utifrån alla sinnen med temainriktat arbetssätt. Frågan kom att väcka mycket fundering hos mig om vad som kännetecknar dagens förskolepedagogik.

Finns det ett förskoleinspirerat sätt att tänka och vad innebär det?


Fröbels lekgåvor
Dagens verksamhet har sitt ursprung i forna tiders barnträdgårdar. Dagens bygglek har till stor del inspirerats av Fröbel, som introducerade lekgåvorna som begrepp i förskolan för många år sedan. Matematiken i förskolan har sin tur hämtat en del inspiration hos Maria Montessori.Vårt pedagogiska arbete och vår dokumentation har hämtat inspiration från Reggio Emilia. Vår historia har format dagens verksamhet och tittar vi oss noga  omkring hittar vi levande historiska spår i vår vardagliga verksamhet. Idag hämtar många inspiration från Reggio Emilia, men om 10 till 15 år kommer dagens verksamhet vara historia och nya rön kommer forma förskolan. Förskolans verksamhet är nära förknippad med samhällssyn och idag går förändringarna snabbt. Både när det gäller pedagogik och när det gäller teknik.

Men vad är då dagens förskolepedagogik? Vad präglar förskollärares verksamhet idag och vad är gemensamma nämnare för oss som arbetar i förskolan?

Jag tror inte att det finns en samlad förskolepedagogik, men det finns en samlad barnsyn i förskolan. Det är kunskapen om barn som vi för med oss in i arbetslaget som formar verksamheten.  Det är att vi ser barn som viktiga idag och tycker att socialt samspel har en självklar plats i vår verksamhet. Barn är betydelsefulla och vi ser barnen som finns runt om oss. Vi lyssnar på vad de vill berätta.  Den nya barnsynen som vuxit fram senaste årtiondena  speglar sig i barngruppen och arbetslagens demokratiska process. Arbetet utgår från barnen även om pedagogerna planerar och leder arbetet i verksamheten.  När vår kunskap möter vår barnsyn i arbetslaget formas en pedagogisk process som återspeglar sig i det praktiska vardagsarbetet.
Under tiden som jag tänkt har jag resonerat med kollegor i olika åldrar, både de som arbetar som förskollärare och de som valt att vidareutbilda sig till specialpedagoger eller lärare. Av de som fått frågan har flera svarat att temainriktat arbetssätt är exempel på klassisk förskolepedagogik.

Vännen Linda Linder frågade på twitter vad innebär temainriktat arbetssätt?
Synen på vad tematiskt arbetssätt innebär skiftar från verksamhet till verksamhet? Precis som åsikterna på vad som är skillnaden mellan projekt och temainriktat arbetssätt. Eftersom utbildningarna och erfarenheterna förskollärare emellan är skiftande, uppstår det alltid en mix i arbetslagen när yngre och äldre kollegor ska samarbeta eftersom kunskapen om barn hela tiden uppdaterats.

Därför tror jag vi måste se vad som är gemensamma nämnare för förskollärare oavsett ålder och utbildning, vi måste vara stolta över vår kunskap och tillsammans skapa en verksamhet som bildar det som vi skulle kunna kalla förskolepedagogik. Vi måste värdesätta varandra istället för att, några av oss ser den senaste sanningen som mest betydelsefull och i sin iver att nå framgång i verksamheten, kör över de äldre kollegorna. Vi som har jobbat några år måste i vår tur lära oss av de som är nya i yrket. Hemligheten till framgång i barngruppen handlar just om att lära sig samarbeta. Att värdesätta både gammal och ny kunskap. Att visa barn på att förhållningssätt och delaktighet är viktigt och betydelsefullt. Mixen från våra olika utbildningar och erfarenheter bildar en bred och djup kompetens om vi respekterar varandra i arbetslagen. Barnen och kunskapen om barn är vår gemensamma referensram som vi också delar med barnskötare och andra yrkesgrupper i förskolan,  därför är alla viktiga, även om vi har olika uppdrag. Tillsammans formar vi verksamheten i förskolan och mixen på kunskap och olika kompetenser är också vår största styrka för att forma en attraktiv och modern förskola.

Foton och Copyrights
Fröbels lekgåvor, foto av Michael Fiegle (GFDL)