Är nyckeln Solidaritet?

Efter förra helgens EU-val har en intensiv debatt om rasism och demokrati blossat upp i media och på sociala medier. Många är förvånande och undrande över valresultatet. Det har varit mycket diskussioner efter valresultatet och funderingar på hur vi kan lyfta upp frågan om demokrati och mångfald på agendan i förskolan och skolan. Lärarförbundet menar att skolan ska vara en trygg plats plats att vistas på och att vi har ett yrkesetiskt ansvar att lyfta alla människors lika värde.

Vad innebär det då att arbeta med demokrati och solidaritet i förskolan?
Ja, det beror till stor del på vad vi vuxna menar är demokrati. Det beror på hur vi tolkar läroplanens texter om  demokrati och hur vi väljer att implementera demokrati och värdegrund i förskolan.

Även om du står på nästan samma ställe, ser du ändå olika perspektiv.
Foto: Helena Eriksson (CC BY-NC-ND 2.0)

Olikheter bör betraktas som en tillgång och inte ett hinder. Vår uppgift är inte i första hand att diskutera politik i förskolan som jag ser det utan det handlar om hur barnen får lära sig att de har rätt att vara delaktiga i förskolans demokratiska processer. Själv tror jag att många säkert arbetar med att involvera barnen i den demokratiska processen, men min erfarenhet är att det fortfarande finns en stor osäkerhet på hur man tolkar vad barn ska lära sig om demokrati. För att förstå demokrati, behöver du förstå vad solidaritet är. Därför tycker jag det dags att vi börjar diskutera vad solidaritet ur ett barnperspektiv egentligen innebär, på ett språk som barnen förstår. På deras nivå, med material som barnen kan ta till sig. Den utmaningen är större än ett valresultat, för det handlar om vilken miljö vi vill ska finnas i vår egen vardag. .

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och där igenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen så de aktivt kan delta i samhället.( Lpfö98, reviderad upplaga 2010)

På pedagognivå, behöver diskutera hur vi i förskolan kan möta kulturskillnader med förståelse som utgångspunkt. Hur våra egna erfarenheter påverkar oss när vi tolkar innehållet om demokrati och solidaritet  i styrdokumenten. Var våra utmaningar finns skiftar från förskola till förskola, men det handlar om hur vi agerar i de dagliga kontakterna med föräldrar och barn i förskolans verksamhet. Det handlar om hur vi uppmuntrar och framhåller olikhet som en tillgång i förskolans verksamhet hela tiden. Hur möter vi ex föräldrar med eget funktionshinder i verksamheten? Hur möter vi familjer som inte lever som den klassiska kärnfamiljen. Sitter föräldrarna med barn som har särskilda behov ofta själva när förskolan har sina traditionella sommarfester eller föräldramöten, är det kanske här vi ska föregå med gott exempel så att solidaritet kan bli ledord i vår egen verksamhet. För det handlar lika mycket om hur vi betonar människors lika värde och visar att alla är betydelsefulla. Det handlar om hur vi kan vidga förståelsen och lära oss möta mångfald med nyfikenhet. Detta är solidaritet i ett vidgat perspektiv.