Vad har du i din ryggsäck

Jag fick en fråga i samband med att förskolechatt diskuterade frågan Varför förskola.

Frågan handlade om hur jag ansåg hur pedagogiken speglar sig i det praktiska arbetet i barngruppen. Jag ska försöka illustrera det med lite exempel. En målare har kunskap om olika färger och olika målartekniker. Han har olika redskap för olika arbetsuppgifter och anpassar sitt material utifrån kunskap om sitt yrke.

Foto: Karin Jonsson (CC BY-NC 2.0)

På samma sätt har en förskollärare eller en lärare kunskap om barn som fungerar som en målarpalett i det praktiska vardagsarbetet. Kunskap om barns utveckling och kunskap om pedagogik blir pedagogens arbetsredskap.  Styrdokumenten ger oss vägledning i vad vi ska arbeta mot och efter. Utifrån de barn som finns i gruppen anpassar vi innehållet. Förhållningssätt och människosyn som pedagogen har påverkar hur pedagogen kommer bemöta barnet eller eleven. Alla pedagoger är påverkade av sitt eget bagage, sin egen ryggsäck och sina personliga erfarenheter ex från yrket.

De sista åren har jag funderat mycket över hur mycket kunskap pedagoger egentligen har om barns utveckling. Jag tror att vi har mycket god kunskap om barns utveckling i allmänhet, men rätt lite kunskap om barn med särskilda behov eller barn som behöver lite extra stöd och gråzonsproblematik. Om pedagoger är osäkra speglar sig det i bemötandet av enskilda barn och förskolan blir inte den demokratiska plattform som det skulle kunna vara. Pedagoger behöver kunskap om barns utveckling men de behöver också mycket kunskap om barn med särskilda behov. Med den kunskapen kan de hjälpa dem in i gruppen och skapa kamratrelationer åt barnen de kan bli länkar och brobyggare, tack vare en välfylld kompetensväska. Jag drömmer om en förskola och ett hållbart samhälle som har högt i tak och kan skapa ett inkluderande system där alla barn får ett likvärdigt bemötande. En förskola och skola där alla barn kan lyckas trots olika förutsättning och behov. Jag tror också att det är möjligt att nå dit om vi väljer rätt arbetsredskap eller målarpenslar ur vår färgpalett som vi pedagoger förfogar över. Tillsammans skapar vi ett hållbart och inkluderande samhälle.Förskolan kan vara en första anhalt på vägen in i ett liknande skolsystem som än så länge finns i åtminstone mina drömmar.

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

Vi som arbetar i förskolan förväntas ofta kunna mycket om barn, men erfarenheterna kan vara väldigt skiftande beroende på vad vi har stött på under vår yrkeskarriär. Förmågan att förvalta vår kunskap om barn och omsätta den i praktisk handling blir i praktiken avgörande för hur föräldrarna upplever att deras barn blir bemötta i förskolan. Av samma anledning tror jag att närhetsprincip är mycket viktig för de flesta föräldrar när de väljer förskola. Pedagogiken avgör dock om föräldrarna på sikt väljer att ha kvar barnen i förskola eller om de väljer andra alternativ.