Vilken betydelse har värdegrunden

Värdegrunden

En tanke slår mig efter att ha läst och lyssnat på en lärardiskussion. Går det att frikoppla diskussioner om värdegrunden från skolresultat? Naturligtvis måste skolans undervisning vara baserad på styrdokument och forskning för att det ska ge resultat. En skola som enbart satsade på undervisning och inte arbetade med en levande värdegrund skulle det överhuvudtaget fungera. Men en skola måste också tolka styrdokumenten och arbeta med miljön i skolvardagen. En skola kan inte bara baseras på kunskap och resultat för att bli framgångsrik. Måendet bland elever och personal är lika viktigt som skolans måluppfyllelse är. Om en skola ska nå kvalité och bli en skola som elever söker sig till, måste skolans arbete med kunskap och värdegrund då gå hand i hand för att bli slagkraftig.

Min Pesha Kusha på #afkHuddinge

Går det att enbart ha fokus på undervisning och skala bort allt onödigt runt om för att minska lärarnas arbetsbörda?
Ja, det kanske går, men vilka skulle vilja arbeta i den skolan och skulle våra elever vilja i den skolan? Om en skola ska nå framgång och ett samhälle ska expandera behövs det empatisk förmåga lika mycket som teoretisk kunskap. Elever som är glada och mår bra bli också effektiva elever. Vilka mjuka värden har vi i skolan som är viktiga att diskutera i skoldebatten? Som inte går att plocka bort för att vi ska bli framgångsrika och nå bättre skolresultat.

Det är stort fokus på elevers mående i skolan. På elevers vilja att delta i undervisningen och på att de ska prestera bra på nationella prov. Men inte lika stort fokus på hur eleverna ska vilja prestera bra. Det finns ett värde även i den mjuka kunskapen En viktigt kunskap som inte går att mäta i skolresultaten, men som spelar mycket stor roll för att en skola ska bli en skola som elever och lärare vill söka sig till. Jag skulle vilja kalla den kunskapen för vardagsomsorg. Lärare har allt större klasser och därmed också mer stress i vardagen. En stress som också eleverna känner av. När lärare inte mår bra mår inte heller eleverna bra.Stora elevkullar påverkar elevers mående. Värdegrundsarbetet måste gå hand i hand med skolresultat. Det handlar om elevernas och lärarnas arbetsmiljö.

Hela skolvardagen?

Skolan - en helhet

I skolan arbetar utöver lärare bland annat fritidspedagoger och assistenter. De arbetar nära eleverna hela dagen. De ser eleverna och stöttar lärarna i undervisningen. De fungerar ofta som språkrör mellan elever och lärare. Empati i vardagen kanske borde vara ett område som också skulle behövas forskas på. Att se eleverna på skolgården eller i matsalen, har ett värde i sig. Att satsa på rastverksamhet och barns hälsa kan lyfter de kunskapsmässiga resultaten. Vi vuxna som arbetar i skolan kan göra stora insatser genom att lyfta blicken och se barnen. När vi lyssnar på barnen växer vardagsomsorgen, vi mår bra tillsammans. När vi stannar och pratar lite med eleverna om små saker får det eleverna att må bra. När vi hjälper dem med att stänga dragkedjan på skolgården eller hjälper dem hitta rastaktiviteter finns tillfällen till att visa att vi ser varandra. De dagar det är fler lärare ute på skolgården sprider sig lugnet och glädjen lyser om eleverna. Att få vuxnas förtroende och omsorg kan inte betonas nog. Tillsammans bildar vi en stomme som skapar bra undervisning och erbjuder eleverna en skolgång som lockar till att vilja lära sig mer. Många barn idag behöver någon som ser dem även om det bara är några minuter. Det är viktiga minuter som spenderas utanför klassrumsdörren. Vardagsomsorg behöver vi inte forska på för att veta att det är effektivt. Med personliga relationer växer elevernas vilja att lyckas på proven och även viljan att försöka förstå ett svårt ämne.
Tillsammans med eleverna skapar vi goda resultat i klassrummet.

-----
Min Pesha Kusha på #afkHuddinge